Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Vaše osobní údaje jsou chráněny 

S osobními údaji uživatelů i s jejich kontakty nakládám výhradně v souladu s platnou legislativou. Data zpracovávám pouze v rozsahu nezbytně nutném a po dobu nezbytně nutnou. Níže naleznete přehled toho, jak s Vašimi osobními údaji nakládám a jak jsou Vaše data chráněna.

Správce osobních údajů 

Správcem Vašich údajů jsem já, Lenka Hyrmanová, se sídlem: Lipovská 439/15, 155 21 Praha 5 – Zličín, IČO: 71617337, jako podnikatelka jsem zapsána v živnostenském rejstříku ÚMČ Praha 17, č.j.: ŽIO-28/0563/15/Ze. Jsem provozovatelem webových stránek www.avonbook.cz (dále jen "webové stránky") a jejich prostřednictvím získávám a následně zpracovávám Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracovávám

Jako Správce osobních údajů v závislosti na poskytovaných službách a produktech zpracovávám zejména jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu bydliště, poštovní a/nebo fakturační adresu, čísla bankovních účtů, datum narození a případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě. Můžu o Vás získat informace také z jiných zdrojů a přidat je do informací, které jste mi již poskytli. Podle toho, jak mé služby využíváte, získám i další údaje jako IP adresy, soubory cookies případně jiné on-line identifikátory.

Proč osobní údaje zpracovávám

Osobní údaje zpracovávám za účelem marketingu a poskytnutí služeb, o které jste projevili zájem, ať už se jedná o služby bezplatné či placené. Osobní údaje zpracovávám také v okamžiku stažení elektronických materiálů umístěných na mých webových stránkách, v případě registrace zákazníka, člena klubu nebo koordinátora anebo registrace k odběru novinek apod. V takovém případě mi registrací dáváte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.

Můžu Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, mohou nastat situace, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů nepotřebuji Váš souhlas. Tato situace může nastat v následujících případech:

- v okamžiku, kdy si objednáte některý z mnou nabízených produktů nebo služeb, zpracovávám Vaše údaje na základě účelu plnění smlouvy,

- v okamžiku, kdy mi to nařizuje zákon nebo jiný právní předpis,

- v okamžiku, kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu zejména zajištění bezpečnosti mých webových stránek.

Jak s Vámi budu komunikovat

V okamžiku, kdy získám souhlas se zpracováním osobních údajů, případně v situaci, kdy zpracování osobních údajů není podmíněno získáním souhlasu (například za účelem plnění smlouvy), budu s Vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu, telefonu, chatu, sociálních sítí, případně dalších aplikací (WhatsApp, Facebook Messenger, apod.).

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat

Osobní údaje uživatelů, kteří jsou mými klienty/zákazníky a využívají některou ze služeb nebo produktů, zpracovávám po dobu trvání spolupráce a dále pak 10 let po jejím skončení. Osobní údaje lidí, kteří projevili zájem o stažení brožur, e-booků, registrovali se jako zákazník, člen klubu nebo koordinátor, k odběru novinek aj. zpracovávám po dobu udělení souhlasu do doby jeho odvolání, maximálně však 5 let.

Souhlas můžete odvolat písemným oznámením na e-mailovou adresu: lenka@hyrman.cz. Osobní údaje získané pomocí souborů Cookie zpracovávám po dobu 5 let.

Jak osobní údaje zabezpečuji

Veškeré osobní údaje, které mi poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a mými webovými stránkami šifrovány.

Veškerá bezpečnostní opatření z mojí strany musí být nutně doplněna i odpovědným chováním z Vaší strany. Zejména tak, že své uživatelské údaje (a hesla) nebudete poskytovat nikomu dalšímu a budete dodržovat základní obecná bezpečnostní opatření. Dále prosím mějte na paměti, že v případě, kdy se mnou budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím chatu, nebo jiných aplikací, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrovány. Proto byste je neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

K Vašim osobním údajům má přístup:

- já, jako Správce osobních údajů,

- subjekty, kterým poskytuji údaje za účelem analýzy návštěvnosti mých webových stránek,

- pověření pracovníci, kteří zajišťují rozesílání katalogů, newsletterů, vzorků, obchodních sdělení a korespondence a subjekty zajišťující distribuci produktů (tito pracovníci jsou prověření, mají přístup pouze k těm údajům, které potřebují pro poskytnutí služby a pouze po nezbytně nutnou dobu a jsou vázáni mlčenlivostí),

- společnost AVON Cosmetics, spol. s r.o.

Informace o Zpracovatelích

K Vašim osobním údajům mají přístup i mnou vybraní Zpracovatelé, jako poskytovatelé serverů a zabezpečení. Jsou to pouze takové subjekty, které mi poskytují dostatečné záruky a garantují splnění požadavků na základě platných právních předpisů.

Jakým způsobem můžete svůj souhlas odvolat?

Svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat. Pošlete mi e-mail na lenka@hyrman.cz s tím, že svůj souhlas odvoláváte. Tímto Vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které mi ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Na základě zákona o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:

- právo svůj souhlas kdykoliv odvolat,

- právo své osobní údaje upravit, doplnit,

- právo požadovat omezení zpracování osobních údajů,

- právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,

- právo požadovat přenesení svých osobních údajů,

- právo na přístup ke svým osobním údajům,

- v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů,

- právo "být zapomenut", tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud mi jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost,

- v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jako subjekt údajů, máte právo se dotázat, jaké osobní údaje o Vás zpracovávám. Toto právo můžete využít zdarma pro první tři dotazy ročně. Každý další dotaz bude zpoplatněn poplatkem 500 Kč za každou jednu žádost.

Cookies

Pro zlepšení poskytování služeb využívám na mých webových stránkách cookies. Podrobnosti o využívání cookies naleznete zde.

Ochrana dětí a mladistvých

Neukládám ani nesbírám informace o těch, o kterých vím, že jsou mladší 16 let.

Jak se se mnou spojit

V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů mne kontaktujte e-mailem na adrese lenka@hyrman.cz či písemně na adrese Lenka Hyrmanová, Lipovská 439/15, 155 21 Praha 5 – Zličín.

Lenka Hyrmanová, manažerka týmu AVON

V Praze dne 24. 5. 2018